Política de privacitat

AVÍS LEGAL

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

Natàlia Ramírez Pons, responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quins són les condicions d’ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Natàlia Ramírez Pons es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web de Creperia Les Creps Bretones | Foodtruck

1. Dades identificatives

Denominació social: Natàlia Ramírez Pons
Nom comercial: Creperia Les Creps Bretones |Foodtruck
CIF: 34736946T
Domicili: c. Sentmenat 24bis, 08203 Sabadell 
e-mail: [email protected]

2. Objecte

A través del Lloc web, els oferim als Usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis.

3. Privacitat i tractament de dades

Quan per a l’accés a determinats continguts o servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes indicats en la secció de Política de Privacitat.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L’Usuari reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en l’Espai Web i especialment, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, sobre els continguts i/o qualsevol altres elements inserits en el pàgina, que són propietat exclusiva de l’empresa i/o de tercers, els qui tenen el dret exclusiu d’utilitzar-los en el trànsit econòmic.

Per tot això l’Usuari es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar tals continguts mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que es derivi de l’incompliment de tals obligacions. En cap cas l’accés a l’Espai Web implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, tret que s’estableixi expressament el contrari. Les presents Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web no confereixen als Usuaris cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de l’Espai Web i/o dels seus Continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol drets estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per l’empresa o el tercer titular dels drets afectats.

Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Espai, així com el propi Espai en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits com a drets d’autor per la legislació a matèria de propietat intel·lectual. L’empresa és titular dels elements que integren el disseny gràfic de l’Espai Web, el menús, botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de l’Espai Web o, en qualsevol cas disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. El contingut disposat en l’Espai Web no podrà ser reproduït ni en tot ni en part, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni en cap mitjà, tret que es compti amb l’autorització prèvia, per escrit, de la citada Entitat.

Així mateix queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el «copyright» així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que poguessin contenir els continguts. L’Usuari d’aquest Espai Web es compromet a respectar els drets enunciats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los, reservant-se en tot cas l’empresa l’exercici de quants mitjans o accions legals li corresponguin en defensa dels seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

5. Obligacions i responsabilitats de l’usuari de l’espai WEB

L’Usuari es compromet a:

 1. Fer un ús adequat i lícit de l’Espai Web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb: (I) la legislació aplicable a cada moment; (II) les Condicions Generals d’Ús de l’Espai Web; (III) la moral i bons costums generalment acceptades i (IV) l’ordre públic.
 2. Proveir-se de tots els mitjans i requeriments tècnics que es precisin per a accedir a l’Espai Web.
 3. Facilitar informació veraç en emplenar amb les seves dades de caràcter personal els formularis continguts en l’Espai Web i a mantenir-los actualitzats en tot moment de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l’Usuari. L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’empresa o a tercers per la informació que faciliti.

            No obstant això el que s’estableix en l’apartat anterior l’Usuari deurà així mateix abstenir-se de:

 1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent de l’Espai Web i/o dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic.
 2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides de l’Espai Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés.
 3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’Espai Web, dels seus proveïdors o de tercers.
 4. Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de l’empresa, proveïdors o de tercers.
 5. Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de l’empresa, tercers proveïdors i altres Usuaris.
 6. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de l’empresa o de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
 8. Obtenir i intentar obtenir els continguts emprant per a això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que s’emprin habitualment en Internet per no comportar un risc de mal o inutilització de l’Espai web i/o dels continguts.
 9. En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que: • De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els Tractats Internacionals i en la resta de la legislació vigent.• Indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic.• Indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.• Incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.• Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.• Es troba protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a la societat o a tercers sense que hagi estat autoritzat l’ús que es pretengui realitzar.• Sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.• Constitueixi qualsevol tipus de publicitat.• Inclogui qualsevol tipus de virus o programa que impedeixi el normal funcionament de l’Espai Web.

Si per a accedir a alguns dels serveis i/o continguts de l’Espai Web, se li proporcionés una contrasenya, s’obliga a usar-la de manera diligent, mantenint-la en tot moment en secret. En conseqüència, serà responsable de la seva adequada custòdia i confidencialitat, comprometent-se a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als esmentats serveis i/o continguts per part de persones alienes. Igualment, s’obliga a notificar a la societat qualsevol fet que pugui suposar un ús indegut de la seva contrasenya, com, a títol enunciatiu, el seu robatori, extraviament o l’accés no autoritzat, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. En conseqüència, mentre no efectuï la notificació anterior, l’empresa quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut de la seva contrasenya, sent de la seva responsabilitat qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis de l’Espai Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incomplís qualsevol de les obligacions establertes en les presents Condicions Generals d’Ús, respondrà per tots els danys i perjudicis que d’aquest incompliment poguessin derivar-se per a l’empresa.

6. Responsabilitats

No es garanteix l’accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions contingudes en la web que puguin veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. No es fa responsable de les decisions que poguessin adoptar-se a conseqüència de l’accés als continguts o informacions ofertes.
Es podrà interrompre el servei, o resoldre de manera immediata la relació amb l’Usuari, si es detecta que un ús del seu Espai Web, o de qualsevol dels serveis oferts en aquest, és contrari a les presents Condicions Generals d’Ús. No ens fem responsables per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús de l’Espai Web.

Únicament serà responsable d’eliminar, al més aviat possible, els continguts que puguin generar tals perjudicis, sempre que així es notifiqui. Especialment no serem responsables dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

 1. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de l’empresa. 
 2. Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.
 3. Abús indegut o inadequat de l’Espai Web.
 4. Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest. L’administrador de l’espai web es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present en l’Espai Web.

L’empresa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que poguessin deure’s a la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels Usuaris d’Espai Web. Així mateix queda exonerat de qualsevol responsabilitat pel contingut i informacions que puguin ser rebudes a conseqüència dels formularis de recollida de dades, estant els mateixos únicament per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes.

D’altra banda, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, podrà ser l’Usuari reclamat pels danys o perjudicis causats.

Vostè mantindrà a l’empresa indemne enfront de qualssevol danys i perjudicis que es derivin de reclamacions, accions o demandes de tercers a conseqüència del seu accés o ús de l’Espai Web. Així mateix, vostè s’obliga a indemnitzar enfront de qualssevol danys i perjudicis, que es derivin de l’ús per la seva part de “robots”, “spiders”, “crawlers” o eines similars empleades amb la finalitat de recaptar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per la seva part que imposi una càrrega desraonada sobre el funcionament de l’Espai Web.

7. Enllaços

L’Usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hipervincle o enllaç, l’Espai Web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit del responsable del fitxer.

L’Espai Web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’empreses col·laboradores i/o patrocinadores. Conforme amb això, la societat no es responsabilitza del contingut d’aquests Espais web, ni se situa en una posició de garant ni/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços de tercers.

Es concedeix a l’Usuari un dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal de l’Espai Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els Espais web que incloguin enllaç al nostre Espai Web (I) no podran falsejar la seva relació ni afirmar que s’ha autoritzat tal enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius de la nostra societat; (II) no podran incloure continguts que puguin considerar-se de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (III) no podran enllaçar a cap pàgina de l’Espai Web diferent de la pàgina principal;(IV)haurà d’enllaçar amb la pròpia adreça de l’Espai Web, sense permetre que l’Espai web que realitzi l’enllaç reprodueixi l’Espai Web com a part del seu web o dins d’un dels seus “frames” o crear un  “browser” sobre qualsevol de les pàgines de l’Espai Web. L’empresa podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que elimini qualsevol enllaç a l’Espai Web, després de la qual cosa haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

L’empresa no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres Espais web que tinguin establerts enllaços amb destinació a l’Espai Web.

8. Protecció de dades

Per a utilitzar alguns dels Serveis, l’Usuari ha de proporcionar prèviament unes certes dades de caràcter personal. L’empresa tractarà automatitzadament aquestes dades i aplicarà les corresponents mesures de seguretat, tot això en compliment del  RGPD, LOPDGDD i  LSSI. L’Usuari pot accedir a la política seguida en el tractament de les dades personals, així com l’establiment de les finalitats prèviament establertes, en les condicions definides en la Política de Privacitat.

9. Cookies

L’empresa es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia “cookies”  en l’Espai Web, a fi de reconèixer-lo com a Usuari freqüent i personalitzar l’ús que realitzi de l’Espai Web mitjançant la preselecció del seu idioma, o continguts més desitjats o específics.
Les cookies recopilen l’adreça IP de l’usuari sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.
Les cookies són fitxers enviats a un navegador, per mitjà d’un servidor Web, per a registrar la navegació de l’Usuari en l’Espai Web, quan l’Usuari permeti la seva recepció. Si vostè ho desitja pot configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.
Gràcies a les cookies, resulta possible que es pugui reconèixer el navegador de l’ordinador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat de facilitar continguts i oferir les preferències de navegació o publicitàries que l’Usuari, als perfils demogràfics dels Usuaris així com per a mesurar les visites i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

10. Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts en l’Espai Web tenen caràcter merament informatiu. Per consegüent, en oferir-los, no s’atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts en l’Espai web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura en què per llei no puguin excloure’s tals declaracions i garanties.

 11. Força major

L’empresa no serà responsable en tot en cas d’impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

 12. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús, així com l’ús de l’Espai Web, es regiran per la legislació espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia les parts se sotmetran als Jutjats i Tribunals del domicili social del Responsable del lloc web.
En el cas que qualsevol estipulació de les presents Condicions Generals d’Ús resultés inexigible  o nul·la en virtut de la legislació aplicable o a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que les presents Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles  o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, l’empresa procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, aconsegueixi l’objectiu i pretensió reflectits en l’estipulació original.

(Última actualització: Octubre 2020)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1 Informació de l’usuari

Natàlia Ramírez Pons com a Responsable del Tractament, l’informa que, segons el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, (RPDG) i en la L.O. 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), tractarem la seva dades tal com reflectim en la present Política de Privacitat.
En aquesta Política de Privacitat descrivim com recollim les seves dades personals i per què els recollim, què fem amb ells, amb qui els compartim, com els protegim i les seves opcions quant al tractament de les seves dades personals.
Aquesta Política s’aplica al tractament de les seves dades personals recollits per l’empresa per a la prestació dels seus serveis. Si accepta les mesures d’aquesta Política, accepta que tractem les seves dades personals com es defineix en aquesta Política.

2. Contacte

Denominació social: Natàlia Ramírez Pons 
Nom comercial: Creperia Les Creps Bretones | Foodtruck
CIF: 34736946T
Domicili: c. Sentmenat 24bis 08203 Sabadell
e-mail: [email protected]

3. Principis clau
Sempre hem estat compromesos amb prestar els nostres serveis amb el més alt grau de qualitat, la qual cosa inclou tractar les seves dades amb seguretat i transparència. Els nostres principis són:

  • Legalitat: Només recopilarem les seves Dades personals per a fins específics, explícits i legítims.
  • Minimització de dades: Limitem la recollida de dades de caràcter personal al que és estrictament rellevant i necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
  • Limitació de la Finalitat: Només recollirem les seves dades personals per als fins declarats i només segons els seus desitjos.
  • Precisió: Mantindrem les seves dades personals exactes i actualitzats.
  • Seguretat de les Dades: Apliquem les mesures tècniques i organitzatives adequades i proporcionals als riscos per a garantir que les seves dades no sofreixin danys, com ara divulgació o accés no autoritzat, la destrucció accidental o il·lícita o la seva pèrdua accidental o alteració i qualsevol altra forma de tractament il·lícit.
  • Accés i Rectificació: Disposem de mitjans perquè accedeixi o rectifiqui les seves dades quan ho consideri oportú.
  • Conservació: Conservem les seves dades personals de manera legal i apropiada i només mentre és necessari per als fins per als quals s’han recopilat.
  • Les transferències internacionals: quan es doni el cas que les seves dades vagin a ser transferits fora de la UE es protegiran adequadament.
  • Tercers: L’accés i transferència de dades personals a tercers es duen a terme d’acord amb les lleis i reglaments aplicables i amb les garanties contractuals adequades.
  • Màrqueting Directe i cookies: Complim amb la legislació aplicable en matèria de publicitat i cookies.

4. Recollida i tractament de les dades personals

 • Les tipus de dades que es poden sol·licitar i tractar són:
  • Dades de caràcter identificatiu.
  • També recollim de manera automàtica dades sobre la seva visita al nostre lloc web segons es descriu en la política de cookies.
  • Sempre que sol·licitem les seves Dades personals, l’informarem amb claredat de quines dades personals recollim i amb quina fi. En general, recollim i tractem les seves dades personals amb el propòsit de:
  1. Proporcionar informació, serveis, productes, informació rellevant i novetats en el sector.
  2. Enviament de comunicacions.

5. Legitimitat

D’acord amb la normativa de protecció de dades aplicable, les seves dades personals podran tractar-se sempre que:

 • Per requeriment legal.
 • Ens ha donat el seu consentiment a l’efecte del tractament. Per descomptat podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Per existir un interès legítim que no es vegi menyscabat pels seus drets de privacitat, com per exemple l’enviament d’informació comercial bé per subscripció a una possible newsletter o per la seva condició de client.
 • Per es necessària per a la prestació d’algun dels nostres serveis mitjançant relació contractual entre vostè i nosaltres.

6. Comunicació dades personals

Les dades poden ser comunicades a empreses relacionades amb Les Creps Bretones | Foodtruck per a la prestació dels diversos serveis en qualitat d’encarregats del Tractament. L’empresa no realitzarà cap cessió, excepte per obligació legal.

7. Els seus drets

En relació amb la recollida i tractament de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en qualsevol moment per a:
• Accedir a les seves dades personals i a qualsevol altra informació indicada en l’Article 15.1 del RGPD.
• Rectificar les seves dades personals que siguin inexactes o estiguin incomplets d’acord amb l’Article 16 del RGPD.
• Suprimir les seves dades personals d’acord amb l’Article 17 del RGPD.
• Limitar el tractament de les seves dades personals d’acord amb l’Article 18 del RGPD.
• Sol·licitar la portabilitat de les seves dades d’acord amb l’Article 20 del RGPD.
• Oposar-se al tractament de les seves dades personals d’acord amb l’article 21 del RGPD.
Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
Pot exercir aquests drets enviant comunicació, motivada i acreditada, a [email protected]
També té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control competent (www.aepd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

8. Informació legal

Els requisits d’aquesta Política complementen, i no reemplacen, qualsevol altre requisit existent sota la llei de protecció de dades aplicable, que serà la que prevalgui en qualsevol cas.
Aquesta Política està subjecta a revisions periòdiques i l’empresa pot modificar-la en qualsevol moment. Quan això passi, li avisarem de qualsevol canvi i li demanarem que torni a llegir la versió més recent de la nostra Política i que confirmi la seva acceptació.

(Última actualització: Octubre 2020)

POLÍTICA DE COOKIES

 

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi una certa informació que posteriorment pugui utilitzar.

 

CLASSIFICACIÓ DE COOKIES

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d’inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so

Galetes analítiques: Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de ‘cookies’ s’utilitza en el mesurament de l’activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris d’aquests llocs, per tal d’introduir millores en el servei en funció de les dades d’ús que fan els usuaris.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple l’idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització del terminal i la configuració regional des d’on s’accedeix a el servei.

Galetes socials: Les necessàries per enllaçar el lloc web amb les seves xarxes socials

Galetes de Publicitat i preferències: Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s’han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l’usuari i per evitar mostrar anuncis que l’usuari ja hagi vist

Galetes d’Afiliats: Permeten saber d’on procedeixen les visites a la pàgina web

Galetes de tercers: En algunes pàgines web es poden instal·lar cookies de tercers que permeten gestionar i millorar els serveis oferts. Com per exemple, serveis estadístics de Google Analytics i Comscore

En funció de la seva durabilitat poden ser:

Galetes de sessió: La seva vigència expira al tancar el navegador

Galetes permanents: La seva vigència pot ser variable, una vegada que han complert l’objectiu que va motivar la seva instal·lació o quan l’usuari procedeix al seu esborrat manual.

TIPUS DE COOKIES QUE UTILITZEM
Aquesta pàgina web utilitza cookies de tercers que són aquelles que s’envien al teu ordinador o terminal des d’un domini o una pàgina web que no és gestionada per nosaltres, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les cookies.
En aquest cas les Cookies són utilitzades amb finalitats estadístics relacionats amb les visites que rep i les pàgines que es consulten, quedant acceptat el seu ús en navegar per ella.

 

COOKIE
(Y PROVEEDOR)

DURACIÓN

DESCRIPCIÓN

     
     
     
     
     
     
     
     

WordPress

2 años

Utilizado para el correcto funcionamiento del gestor de contenido WordPress.

 

Si desitja més informació més sobre els tipus de cookies de seguiment i anàlisis de dades de Google faci clic aquí.


Per a informar-se sobre com eliminar les cookies del seu explorador: